Rapporter

Sveus arbete syftar till att utveckla förfinade metoder för sjukvårdens ledning och styrning. Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan huvudmän, specialitetsföreningar, kvalitetsregister och patientföreningar. Fler än 50 organisationer är idag involverade i Sveus. En central i detta arbete är att utveckla nya värdebaserade uppföljningssystem. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att kontinuerligt följa upp och analysera den vård som bedrivs. De nya uppföljningssystemens egenskaper beskrivs nedan. Läs mer »

  • Utvecklade i bred samverkan mellan vårdens aktörer.
  • Presenterar en gemensam bild av hälsoutfall och resursåtgång (vårdens effektivitet).
  • Är utformade för att möjliggöra rättvisande jämförelser.
  • Ska kontinuerligt inhämta data och återkoppla beräknad data till ett flertal olika system.

Som ett led i detta utvecklingsarbete har analyser utförts på historiska data för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning samt för att utveckla algoritmer till de framtida systemen. Delar av dessa analyser presenteras i en serie jämförelserapporter som släpps under 2015. Rapporterna är framtagna av Sveus expertgrupper bestående av medlemmar från deltagande landsting samt berörda specialitetsföreningar, kvalitetsregister och patientföreningar. Arbetet har koordinerats av forskningsbolaget Ivbar.