3 oktober 2013

Sveus första konferens hölls på Norra Latin i Stockholm med 70 deltagare. Det engagemang som uppvisades på konferensen, med de utmaningar och positiva målbilder som lyftes fram, tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet med Sveus.

Kort om innehållet

Sveus i ett större perspektiv

Roger Molin, Socialdepartementet – Nationell vårdvalssamordnare

Sveus är en del i en större satsning inom Socialdepartementet för att förbättra och effektivisera vården. Roger uppmanade deltagarna i utvecklingsgrupperna att ta lite risker och menade att om vi lyckas till fullo med alla diagnosområden så kanske målen är för lågt satta. Projektet bör, enligt Roger, utmana gränserna för inom vilka områden man kan applicera värdebaserade ersättningssystem.

Framtidens utmaningar – välfärdens långsiktiga finansiering

Stefan Ackerby, SKL

Stefan berörde de förväntade ökade kostnaderna för välfärden i framtiden. Enligt Stefan är viktiga faktorer för att motverka kostnadsutvecklingen:

 •        Förbättrad prevention
 •        Ökad effektivitet
 •        Kostnadseffektiv prioritering
 •        Ekonomiska incitament
 •        Fokus på primärvård
 •        Säker vård
 •        Hur går vi från forskningsprojekt till drift
 •        Hur samverkar detta med andra typer av ersättningssystem (till exempel DRG)
 •        Hur säkerställs att den administrativa bördan inte ökar
 •        Hur ökar man kvaliteten på register och registrering i dessa och hur säkerställs tillgång till kompetenser och kapacitet i mindre landsting.

Exempel på organisation från två landsting

Anna Stålhammar, Region Skåne och Anneth Lundahl, VGR

Anna och Anneth presenterade hur de valt att organisera sina respektive lokala organisationer för att få ut så mycket som möjligt av Sveus lokalt och för att möjliggöra eventuell framtida implementering. Sveus är en del i större satsningar att utveckla och utvärdera ersättningssystem inom sjukvården i båda dessa regioner.

Värdebaserad vård och ersättningssystem

Jonas Wohlin, IVBAR

Jonas presenterade konceptet kring värdebaserad ersättning och Sveus-projektet

i mer detalj, inklusive den standardiserade utvecklingsprocess som vi arbetar efter inom utvecklingsgrupperna. Jonas betonade särskilt vikten av att förstå syftet med Sveus, utvecklingsprocessens struktur, skillnaden mellan utveckling och drift samt skillnaden mellan beskrivningssystem och ersättningssystem. Därefter gavs en kort statusuppdatering och bakgrund till varje diagnosområde som arbetas med idag. I de projekten som har kommit längst (höft/knä, rygg & förlossning) presenterades några resultat som exempel på hur mer avancerad benchmarking och case mix-justerade jämförelser kan se ut.

Workshop

Under en workshop i mindre grupper gavs det sedan möjlighet för deltagarna att diskutera nyckeltal med utgångspunkt i arbetet kring ryggkirurgi. Syftet var att alla deltagare skulle få en bättre förståelse för hur utvecklingsprocessen går till i praktiken.

Förväntningar och utmaningar

En panel med företrädare från landsting, IVBAR, specialistföreningar och vårdgivare diskuterade de huvudsakliga förväntningarna och utmaningarna inom Sveus.

De främsta utmaningarna som lyftes var:

Panelen lyfte även andra aspekter som bör beaktas i Sveus såsom preventionsarbete inom vården, etiska överväganden relaterade till arbetet samt hur nya ersättningssystem påverkar finansiering för forskning och utbildning.

De förväntningar som presenterades var värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem ska leda till att vården blir mer patientcentrerad, större autonomi hos vårdgivarna, bättre ekonomistyrning vid sjukhusen, bättre koordinering och integrering mellan och inom vårdgivare samt på det hela taget att vården skall bli mer effektiv/värdebaserad. Förutom de slutliga resultaten av arbetet fanns förväntningar på ett stort lärande under själva utvecklingsarbetet.


 • 25-26 november 2014

  Konferens om värdebaserad vård – med professor Michael E. Porter

  Läs mer »
 • 3 April 2014

  Den andra Sveus-konferensen hölls på IVA i Stockholm med cirka 80 deltagare. Konferensen hade ett vårdgivarfokus men innehöll också en generell statusuppdatering för Sveus och angränsande forskning på olika universitet.

  Läs mer »