3 April 2014

Den andra Sveus-konferensen hölls på IVA i Stockholm med cirka 80 deltagare. Konferensen hade ett vårdgivarfokus men innehöll också en generell statusuppdatering för Sveus och angränsande forskning på olika universitet.

Kort om innehållet

Roger Molin från Socialdepartementet öppnade dagen med att poängtera att Sveus är ett forskningsprojekt som han följer med stort intresse. Denna forskning ligger i framkant och gränserna för vad som är görbart måste utmanas. Det innebär att om Sveus lyckas i alla delar – då ligger inte projektet i framkant av forskningen!

Hur kan vi få en bättre sjukvård med förändrade ersättningssystem och fördjupad uppföljning?

Leif Karnström från SLLs Hälso- och Sjukvårdsförvaltning

Leif berättade om den resa de gjort inom ersättningsystem de senaste 20 åren – från anslagsfinansiering till värdebaserade vårdepisodersättningssystem. Det senare möjliggör en uppföljning av vad kvalitet kostar, vilket är nödvändigt för att kunna prioritera resurser. Avslutningsvis menade Leif att uppföljningssystemet är den enskilt viktigaste komponenten i hela arbetet, eftersom det är det som möjliggör uppföljning- och förbättringsarbetet.

Utvärdering vårdval höft & knä i SLL

Jonas Wohlin, VD IVBAR & Doktorand KI

Jonas Wohlin från IVBAR och Karolinska Institutet presenterade resultat från en kvantitativ och kvalitativ analys som visade att kötiden till operation minskat och tillgängligheten ökat. Sammantaget har kostnaderna minskat, trots ökad operationsvolym.

Vårdgivarerfarenheter höft & knä i SLL

Tobias Wirén, Verksamhetschef Capio S:t Görans Sjukhus och Ingemar Gladh, VD OrthoCenter Skåne

Deras arbete med kvalitets- och förbättringsarbete har resulterat i minskad medelvårdtid, bättre följsamhet till guidelines, färre komplikationer och minskade snittkostnader per operation. De påpekade dock att systemen begränsar möjligheterna till forskning, utbildning och större innovationssatsningar och att det därmed finns en förbättringspotential inom ersättningssystemet.

Ny påbörjad forskning i anslutning till Sveus

Sara Korlén och Tobias Dahlström från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet presenterade båda sin kommande forskning som ligger i nära anslutning till Sveus. Saras forskning kommer framförallt att undersöka vilka förändringar man gör på chefs- och medarbetarnivå när man inför nya system och varför man gör dem. Tobias forskning kommer att fokusera på om integrerad och koordinerad vård leder till bättre hälsa och lägre resursförbrukning.

Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter och rekommendationer

Peter Lindgren, CSO IVBAR

Peter Lindgren presenterade huvudresultaten från den SNS-rapport om ersättningsmodeller som han har skrivit. Peter poängterade att det inte finns några neutrala ersättningsmodeller – alla påverkar hur vården organiseras och levereras, oavsett om de är tänkta att göra det eller ej.

Statusuppdateringar

Flera talare gav statusuppdatering för de olika delprojekten inom Sveus. Ingrid Lekander upprepade att syftet med de diagnosspecifika delprojekten är att göra en benchmarking av nuläge samt att utveckla värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem. De diagnosspecifika utvecklingsprojekten har blivit något försenade på grund av förseningar i databasuttag. Alla delprojekt, utom det för bröstcancer, presenterade initiala kartläggningar av diagnosområdena samt preliminära nyckeltal. Peter Lindgren lyfte fram några alternativ för hantering av socioekonomiska faktorer i driftsmiljö där analysen av bäst lämpad metod ej är klar.

Marcus Dover presenterade delprojekt 9 (driftsättning av uppföljningssystemen) som ska stödja kontinuerligt förbättringsarbete inom landstingen. Inom ramen för detta delprojekt ska även de tekniska möjligheterna till implementering av ersättningssystem undersökas. Charlotte Karbassi och Anneth Lundahl från Region Skåne respektive VGR presenterade delprojekt 11 (övergång i förvaltning), vilket syftar till att hitta metoder och arbetssätt för att uppföljnings- och ersättningssystemen ska fungera i förvaltning.

Värdebaserad vård på Universitetssjukhus

Anna Göjeryd, Ansvarig för VBV-programmet på Karolinska Sjukhuset och Mats Tullberg, Chefsläkare Sahlgrenska Sjukhuset

Anna och Mats beskrev hur de på respektive sjukhus bedriver arbete kring värdebaserad vård i syfte att skapa större värde för patienterna. Detta inkluderar att leverera mycket god vårdkvalitet med effektiv resursanvändning, förbereda för nya ersättningssystem samt att sätta fokus på kvalitetsuppföljning.

Dagen avslutades med en paneldiskussion på temat ”Sveus ur ett vårdgivarperspektiv”. Flera paneldeltagare framhöll vikten av personalens engagemang för att skapa kvalitet i vården.

Paneldiskussion – Sveus ur ett vårdgivarperspektiv

Anna Göjeryd, Mats Tullberg, Tobias Wiren,  Ingemar Gladh, Hélèné Pessah-Rasmussen, Klinisk projektledare Sveus-stroke, Region Skåne, Sara Korlén.

Panelen ansåg att nyckelfaktorer för att lyckas med Sveus är:

 •        Mätning av kvalitet som täcker hela vårdkedjan
 •        Feedback till personalen

 • 25-26 november 2014

  Konferens om värdebaserad vård – med professor Michael E. Porter

  Läs mer »
 • 3 oktober 2013

  Sveus första konferens hölls på Norra Latin i Stockholm med 70 deltagare. Det engagemang som uppvisades på konferensen, med de utmaningar och positiva målbilder som lyftes fram, tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet med Sveus.

  Läs mer »