Om Sveus

Vad är Sveus?

Sveus – analysplattform för uppföljning av sjukvårdsdata i realtid

Sveus etablerades 2013 som ett unikt forsknings- och utvecklingssamarbete(FoU) mellan regeringen och sju landsting/regioner. Syftet var att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att följa upp och analysera den vård som bedrivs. Det huvudsakliga resultatet av arbetet är Sveus analysplattform. Plattformen möjliggör sambearbetning av relevant data från flera olika källor och kan därför i realtid mäta och utvärdera vårdens medicinska resultat. Huvudmän och kliniker kan också jämföra de egna resultaten med andra medverkande vårdgivares resultat. På detta sätt vill Sveus bidra till:

  • En patientcentrerad och jämlik vård som utifrån tillgängliga resurser ger så god hälsa som möjligt för befolkningen
  • En stimulerande arbetsmiljö för de som arbetar inom vården

Fler än 50 organisationer, inklusive berörda specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, landsting/regioner, universitet, Försäkringskassan och Socialdepartementet deltog i FoU-arbetet. Sveus leds av en styrgrupp bestående av representanter från deltagande landsting och SKL.

Utvecklingsarbetet bedrevs i forskningsprojekt, uppdelade efter patientgrupper med likartade behov Läs mer » . I arbetet deltog forskare från flera universitet inom relevanta discipliner såsom medicin och hälsoekonomi. Sveusarbetet har hittills fokuserat på sex patientgrupper.                

För varje patientgrupp har relevanta uppföljningsmått definierats samt hur dessa kan mätas och följas upp. Utifrån detta har omfattande analyser av skillnader i metoder, hälsoutfall och kostnader mellan landsting och mellan vårdgivare genomförts. Detta omfattande arbete ligger till grund för de analyser som nu kan göras på analysplattformen.

Utifrån de analyser som genomförs utvecklas nya metoder för kontinuerlig uppföljning av hälso- och sjukvården. De nya uppföljningssystemen ska skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att kontinuerligt följa upp och analysera den vård som bedrivs. Målsättningen är att underlätta såväl vårdgivarnas arbete med verksamhetsutveckling som landstingens arbete med planering och uppföljning. Sveus analysplattforms unika egenskaper beskrivs nedan.

Utvecklad i bred samverkan mellan vårdens aktörer

  • Fler än 50 organisationer var involverade i Sveus FoU-arbetet, inklusive berörda specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, landsting/regioner, universitet och Försäkringskassan.

Presenterar en gemensam bild av hälsoutfall och resursåtgång (vårdens effektivitet)

  • Fokuserar på de hälsoutfall som är mest relevanta för patienten.
  • Beaktar så stor del av vårdprocessen som möjligt med data från många olika källor.
  • Presenterar uppföljning av olika patientgruppsområden i ett gemensamt format.

Är utformad för att möjliggöra rättvisande jämförelser

  • Resultat justeras utifrån behandlade patienters förutsättningar (s.k. casemix-justering). 
  • Information struktureras i enlighet med Nationell informationsstruktur (Socialstyrelsen).

Ska kontinuerligt inhämta data och återkoppla via web-gränssnitt

  • Ger kontinuerlig och lättillgänglig återkoppling för att understödja fortlöpande förbättringsarbete och identifiering av avvikelser.