Sveus organisation

Inom Sveus projektet samverkade mer än 50 organisationer för utveckling av värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem. Arbetet bedrevs i 12 delprojekt på nationell nivå samt i speglade strukturer vid respektive landsting. Koordinering skedde genom ett gemensamt programkontor och en gemensam styrgrupp. I arbetet deltog forskare från flera universitet inom relevanta discipliner såsom medicin och hälsoekonomi. Idag har Sveus projektet överförts i förvaltning.

Nationell styrgrupp

Sveus nationella styrgrupp består av: 

  •  Senior representant för medverkande landsting/regioner
  •  Representant för SKL
  •  Representant för Registercentrum Västra Götaland (Förvaltning IT)

Styrgruppen fastställer mål, beslutar om inriktning, omfattning, organisation och budget och följer löpande utvecklingen i detta.

Utvecklingsgrupper (under Sveus FoU projektetsgång)

Analys och utvecklingsarbete inom Sveus sker i parallella forskningsprojekt som är organiserade utifrån Sveus definierade patientgrupper Läs mer ». Arbetet bedrivs i s.k. expertgrupper med representanter från deltagande landsting, berörda nationella specialistföreningar, nationella kvalitetsregister, patientföreningar och Ivbar.

Varje utvecklingsprojekt projektägs av ett deltagande landsting som också ansvarar för tillhandahållande av en klinisk projektledare.

Beredning och det löpande arbetet sker i arbetsgrupper bestående av projektägande landstings kliniska projektledare, Ivbars projektledare och projektresurser samt adjungerade resurser efter behov. Till expertgrupperna finns också ofta en referensgrupp andra externa experter kopplade, vilka kan konsulteras vid behov. 

Funktionella landstingsövergripande nätverksgrupper

Specialistgrupper med representanter från deltagande landsting som bidrar med funktionell expertis till arbetet samt förberedelser för lokala anpassningar av det som utvecklas nationellt. Dessa grupper tillsätts vid behov genom beslut i den nationella styrgruppen.

Följande nätverksgrupper är formerade:

  • Juridik & informationssäkerhet
  • Kommunikation
  • Vårdinformatik
  • Ersättningssystem

Lokala landstingsprojektgrupper

Respektive landsting har en lokal projektorganisation som speglar den nationella och som samlar landstingets intressen och resurser med koppling till Sveus. Den lokala projektorganisationen leds av landstingets lokala projektledare och ofta av en lokal styrgrupp bestående av hälso- och sjukvårdsdirektör och dennes stab. Utformningen av de lokala projektorganisationernas utformning skiljer sig åt mellan landstingen.